18. 7. 2024

Razlogi za stečaj podjetja

stečaj podjetjaŽivimo v časih, ko vlada recesija. Veliko ljudi nima služb in s tem tudi ni denarja da bi se preživljali. Tudi sama podjetja niso na najboljšem. Veliko delavcev morajo odpustiti, nekateri pa se celo odločijo, če ni druge rešitve, za stečaj podjetja.

Poleg drugih oblik, kjer pravna oseba preneha delovati, sodi med njih tudi stečaj podjetja. Do stečajnega postopka velikokrat pride, če pravna oseba ne more več poravnavati vseh svojih obveznosti do svojih strank in upnikov ali pa nima zadostnega kapitala. Stečajni postopek je smiselno uvesti tudi, če podjetje ali neka družba, že nekaj časa ne posluje več. S tem se družba, ki je šla v stečaj izbriše iz sodnega registra poleg tega pa se uredijo in zaključijo vsa dolžniška razmerja. Če pa neko podjetje ali družba če vsaj dve leti ni oddala nobenega letnega poročila, potem pa je tudi v tem primeru stečaj podjetja smiselen. V tem primeru, ko ne oddajo poročila ali ne posluje več, lahko zaprosimo za postopek izbrisa družbe iz sodnega registra. Ta postopek je smiselen tudi zato, ker v primeru, da družba ne bi imela nobenega premoženja bi se postopek za stečaj podjetja zaključil takoj.

O začetku postopka za stečaj podjetja pa seveda odloča sodišče.  Seveda pa moramo vložiti tudi predlog za stečajni postopek. Vsebovati pa mora vse dolžnikove identifikacijske podatke, opisati mora vsa dejstva in okoliščine, iz katerih lahko izhaja, da je omenjeni dolžnik postal popolnoma insolventen. Poleg tega pa mora vložiti še zahtevo, da sodišče začne postopek za stečaj podjetja. Treba pa je priložiti še listine in dokaze, da je dolžnik insolventen ter dokaz za plačilo predujma.

Ko dolžnik sodišču posreduje postopek za stečaj podjetja, pa mu mora sodišče v treh dneh vročiti njegov predlog ter ga tudi opozoriti, če se ne bo odzval, na vse posledice.