20. 7. 2024
izročilna pogodba

Izročilna pogodba in vse o njej

Kaj je izročilna pogodba? Izročilna pogodba je do nedavnega spadala med dedne pogodbe, vendar pa je z uveljavitvijo Obligacijskega zakonika prešla pod omenjeni zakonik. Izročilna pogodba je pogodba, ki se sklene za namen razdelitve ali izročitve premoženja. Izročitelj se z izročilno pogodbo zaveže, da bo določeno premoženje izročil potomcem ali partnerju.

Po čem se izročilna pogodba razlikuje od ostalih dednopravnih pogodb ali darilne pogodbe?

Izročilna pogodba se od darilne pogodbe, pogodbe o preužitku in drugih pogodb razlikuje po tem, da jo je mogoče skleniti le med izročiteljem in njegovimi potomci. Dodatni pogoj je, da se z izročilno pogodbo strinjajo vsi, ki bi lahko pridobili ali imeli koristi od te pogodbe. Če izročilna pogodba ne vključuje katerega od izročiteljevih potomcev, to ne vpliva na njeno veljavnost. Vendar je pomembno, da se vsi potomci izročitelja, ki bi lahko imeli koristi od takšne pogodbe, strinjajo z njo. Izročilna pogodba mora biti overjena s strani notarja.

Kdo je lahko poleg izročiteljevih potomcev še stranka izročilne pogodbe?

V izročilno pogodbo je lahko poleg izročitelja in njegovih potomcev vključen tudi zapustnikov zakonec ali zunajzakonski partner. Vendar je tudi v tem primeru treba pridobiti soglasje zakonca ali partnerja glede izročilne pogodbe. Poleg tega se lahko kot stranke pogodbe pojavijo tudi posvojenci in njihovi potomci. Če zakonec v izročilni pogodbi ni bil upoštevan, ima še vedno pravico do nujnega deleža. Pri ocenjevanju vrednosti premoženja zapuščine se del premoženja, ki je bil izročen na podlagi izročilne pogodbe, obravnava kot darilo.

S katerim premoženjem lahko izročitelj razpolaga v izročilni pogodbi?

Izročitelj lahko v izročilni pogodbi razpolaga le z delom svojega premoženja ali pa s celotnim premoženjem. Pomembno je, da izročitelj razpolaga le s premoženjem, ki ga ima v lasti v trenutku sestavljanja izročilne pogodbe.

Kaj se zgodi, če se kateri od potomcev ne strinja z razdelitvijo premoženja po izročilni pogodbi?

Če se kateri koli od potomcev z izročilno pogodbo ne strinja, je del premožena, ki je bil izročen, mišljen kot darilo. Vendar pa je možno, da se potomec ali zakonec kasneje vseeno strinja z izročilno pogodbo in poda svojo privolitev.

Če potomec, ki se ni strinjal z izročilno pogodbo, umre pred izročiteljem, pogodba ostane v veljavi, pod pogojem, da omenjeni potomec nima svojih lastnih potomcev ter se ni odpovedal dediščini, bil razdedinjen ali dedno nevreden.

Ali lahko izročitelj prekliče izročilno pogodbo?

Izročilno pogodbo je mogoče preklicati, če potomec ali zakonec po sklenitvi pogodbe postaneta hudo nehvaležna proti izročitelju.

Morebitni upniki izročitelja lahko izpodbijajo izročitev in razdelitev premoženja na podlagi izročilne pogodbe v skladu s pravili, ki se nanašajo na izpodbijanje neodplačnih razpolaganj.

Ali potomci odgovarjajo za premoženje izročitelja, ki jim je zapustil premoženje?

Potomci niso odgovorni za dolgove zapustnika, če jim je slednji z izročilno pogodbo zapustil določeno premoženje, razen če je v pogodbi določeno drugače. Vendar pa lahko upniki, kot že omenjeno, še vedno izpodbijajo takšno izročitev.

Če želite, da je izročilna pogodba pravilno sestavljena, je priporočljivo najeti izkušenega odvetnika za dedovanje. Z njegovo pomočjo lahko zagotovite, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji, da bo izročilna pogodba veljavna in se bo lahko obdržala v primeru morebitnih zapletov s strani dedičev v prihodnosti.