Seminarska naloga kot podlaga za nadaljnji študij

Dandanes so seminarske naloge pomemben del študija, saj v mnogih primerih predstavljajo osnovo za pridobivanje novih znanj, pa tudi pridobivanje dobre ocene pri posameznih predmetih. Vsaka seminarska naloga, ki jo študent pripravi, na študijskih programih vpliva na uspešnost študija, študenta pa pripravi tudi na pisanje zaključnega dela – diplomske naloge.

seminarska-naloga

Vsaka fakulteta ima svoja pravila za pripravo pisnih izdelkov, zato je najpomembneje, da vsak študent pred pisanjem preveri kakšna oblika se zahteva. Običajno je vsaka seminarska naloga sestavljena iz naslovne strani, ki vključuje naslov tematike, ime in priimek študenta in mentorja, datum ter logotip oz. naslov izobraževalne institucije, znotraj katere raziskovanje poteka. Ker je seminarska naloga običajno individualno delo posameznega študenta oz. skupine študentov, je še posebno pozornost potrebno nameniti izbiri ter pravilni navedbi in citiranju literature in virov. Velika napaka, ki jo lahko študent stori je ta, da na vire pozabi, ali pa jih ne navaja pravilno. To lahko za seboj prinese tudi sankcije, zato previdnost vsekakor ni odveč. Seminarska naloga tako predstavlja osnovo, skozi katero študent gradi svoja znanja in sposobnosti pisanja znanstvenih prispevkov.

Seminarska naloga nadalje običajno vključuje tudi premišljeno sestavljeno kazalo, povzetek, uvod, osrednji del ter zaključek ali sklep. Omeniti velja, da je povzetek kratko in jedrnato sporočilo seminarske naloge, ki potencialnega bralca osvešča o vsebini in sklepih seminarske naloge. V uvodu se je potrebno bolj skoncentrirati na razloge, kateri dejavniki so študenta pripeljali do izbire določene teme ter opisovanje njenega ozadja. Osrednji del je lahko napisan na več načinov – izbira slednjega je običajno odvisna od same teme. Izbiramo lahko med popolnoma teoretskim pisanjem, pa tudi opravljanjem lastne raziskave. V raziskavo lahko vključimo internetne vire in statistike, ali pa jo izvedemo kar sami, na lastnem vzorcu ljudi. Zaključek povzema ključno sestavo seminarske naloge ter njene ključne ugotovitve. Pri pisanju kakršnihkoli pisnih izdelkov je zelo pomembno sodelovanje z mentorjem. Pomembno je, da se v primeru vsake nejasnosti obrnemo nanj, saj nam lahko to prihrani obilo komplikacij.